Saturday, September 10, 2011

พระไตรปิฎก นานาชาติ


ชาวพุทธ 80 ชาติทำ "พระไตรปิฎก" นานาชาติ-ฉบับสากลเล่มแรกของโลก

พระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เปิดเผยว่า ในการประชุมนานาชาติเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก ประจำปี 2552 ได้มีการประชุมโครงการร่วมมือการจัดทำพระไตรปิฎกนานาชาติฉบับสากล เพื่อแจกในโรงแรมทั่วโลก โดยอาราธนาและเชิญผู้นำชาวพุทธ นักปราชญ์ นักวิชาการด้านพระพุทธศาสนาจากนานาชาติ และองค์กรระหว่างประเทศที่นับถือพระพุทธศาสนา 80 ประเทศจากทั่วโลก
เพื่อหารือร่วมกันโดยมีสาระสำคัญ คือ การนำพระไตรปิฎกของพระพุทธศาสนาทั้ง 3 นิกาย ประกอบด้วย มหายาน เถรวาท และวัชรยาน มารวมเป็นเล่มเดียวที่มีความเป็นสากล ขณะเดียวกัน ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ และให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาดำเนินงานเป็นกองบรรณาธิการ โดยจะเน้นเนื้อหาสาระของทั้ง 3 นิกาย ไม่ว่าจะเป็น มหายาน เถรวาท วัชรยาน รวมทั้งควรมีเรื่องจรรโลงใจ คำพูดปลอบโยน พุทธพจน์ปลุกใจ เพื่อให้คนอ่านสามารถนำไปปฏิบัติได้ ส่วนวิธีการรวบรวมเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับสากล และขั้นตอนการจัดทำ เบื้องต้น กำหนดให้มีทีมงานนำพระไตรปิฎกของแต่ละนิกายที่เป็นภาษาบาลี นำมาแปลเป็นภาษาอังกฤษ และนำเข้าหารือคณะกรรมการ เพื่อหาข้อสรุปถึงการนำเนื้อหาของทั้ง 3 นิกาย มารวบรวมเรียบเรียงในฉบับสากล เมื่อที่คณะกรรมการเห็นชอบให้การยอมรับในเนื้อหาพระไตรปิฎกฉบับสากลนี้ ให้ผู้นำชาวพุทธฯ แต่ละประเทศ สามารถนำไปแปลเป็นภาษาของตนเองได้
"ในปัจจุบัน ศาสนาพุทธได้รับการยอมรับจากคนทั่วโลก มีชาวต่างประเทศหันมานับถือศาสนาพุทธเป็นจำนวนมากขึ้น ด้วยหลักธรรมคำสอนในศาสนาพุทธ สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีส่งผลให้พระไตรปิฎก ซึ่งเป็นเสมือนคัมภีร์ของชาวพุทธ ได้เป็นที่สนใจของชาวต่างชาติที่หันมานับถือศาสนาพุทธ เราจึงเห็นว่าควรจะมีการจัดพิมพ์พระไตรปิฎกที่มีความเป็นสากล เพื่อนำไปแจกไว้ตามโรงแรมทั่วโลก แต่ฉบับสากลนี้ ต้องมีขนาดไม่ใหญ่มาก รวบรวมหลักคำสอนของศาสนาพุทธ 3 นิกาย และตัดทอนบางส่วนที่ซ้ำซ้อนกัน ซึ่งการทำให้พระไตรปิฎกฉบับนี้ จะต้องได้รับการยอมรับของนักวิชาการและผู้นำศาสนาของทั้ง 3 นิกาย ถือเป็นเรื่องละเอียดอ่อน ทำให้ขั้นตอนการจัดทำ มีความจำเป็นต้องใช้ระยะเวลาพอสมควร อีกทั้ง การจัดพิมพ์พระไตรปิฎกฉบับสากลเพื่อแจกในโรงแรมทั่วโลก ต้องจัดพิมพ์เป็นจำนวนมาก ทำให้ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนที่สูงพอสมควร ในเรื่องการจัดระดมทุนงบประมาณการจัดพิมพ์ดังกล่าว คงต้องมีการหารือในรายละเอียดต่อไป" พระธรรมโกศาจารย์ กล่าว
 

No comments: